18:01 03/07/2024

Xã Thành Tâm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân

admin -

Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, xã Thành Tâm (Thạch Thành – Thanh Hóa) luôn chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là thúc đẩy phong trào cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân

Xã Thành Tâm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân

Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, xã Thành Tâm (Thạch Thành – Thanh Hóa) luôn chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là thúc đẩy phong trào cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân

Nguồn: kinhtenongthon.vn

Biên tập viên: Lê Thức – Xuân Sơn