18:03 03/07/2024

Nghệ An: Chất lượng môi trường nước biển đạt yêu cầu trong mùa du lịch năm 2024

admin -

Chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Cửa Lò và Cửa Hội cơ bản đạt yêu cầu với 12/13 giá trị thông số quan trắc đạt Quy chuẩn (riêng Amoni (NH4+ – N) vượt Quy chuẩn tại biển Cửa Lò, Cửa Hội lần lượt là 2,05 lần và 1,98 lần). Năm 2024, du […]

Nghệ An: Chất lượng môi trường nước biển đạt yêu cầu trong mùa du lịch năm 2024

Chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Cửa Lò và Cửa Hội cơ bản đạt yêu cầu với 12/13 giá trị thông số quan trắc đạt Quy chuẩn (riêng Amoni (NH4+ – N) vượt Quy chuẩn tại biển Cửa Lò, Cửa Hội lần lượt là 2,05 lần và 1,98 lần).

Năm 2024, du lịch Nghệ An đã đón lượng khách đông nhất từ trước đến nay, đặc biệt các khu du lịch tai các bãi biển ở Nghệ An. Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An có Công văn số 4303/STNMT-QTMT thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại 4 bãi biển: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội đợt 2 năm 2024.

Theo đó, thực hiện chương trình quan trắc giám sát chất lượng nước biển mùa du lịch thuộc Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện lấy mẫu nước tại 4 bãi biển Quỳnh Phương – thị xã Hoàng Mai, Diễn Thành – huyện Diễn Châu, Cửa Lò và Cửa Hội – thị xã Cửa Lò đợt 2 ngày 17/6/2024 với 13 Thông số giám sát (nhiệt độ, pH, Ôxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ muối, Chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms). Quy chuẩn so sánh dựa trên QCVN 10-MT:2023/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

12/13 giá trị thông số quan trắc nước biển tại Cửa Lò đạt Quy chuẩn.

Qua kết quả phân tích cho thấy, chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Quỳnh Phương hầu hết các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn (có 03 thông số vượt quy chuẩn đó là: TSS vượt 1,04 lần, Amoni (NH4+ – N) vượt 1,71 lần, Sắt (Fe) vượt 1,472 lần).

Chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Diễn Thành hầu hết các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn (có 03 thông số vượt quy chuẩn đó là: TSS vượt 1,32 lần, Amoni (NH4+ – N) vượt 2,41 lần, Sắt(Fe) vượt 2 lần).

Chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Cửa Lò và Cửa Hội cơ bản đạt yêu cầu với 12/13 giá trị thông số quan trắc đạt Quy chuẩn (riêng Amoni (NH4+ – N) vượt Quy chuẩn tại biển Cửa Lò, Cửa Hội lần lượt là 2,05 lần và 1,98 lần).

Theo Sở Tài nguyên và môi trường Nghệ An, tổng chất rắn lơ lửng TSS, Amoni (NH4+ – N), sắt Fe vẫn có ghi nhận kết quả vượt Quy chuẩn nước biển trong những năm qua.

Lượng du khách du lịch tham quan Cửa Lò năm 2024.

Việc thay đổi quy chuẩn áp dụng từ QCVN 10-MT:2015/BTNMT sang QCVN 10:2023/BTNMT từ tháng 9/2023 dẫn đến giới hạn thông số Amoni quy định thấp hơn nên kết quả quan trắc có vượt quy chuẩn mặc dù chất lượng nước biển ven bờ tại các bãi biển hiện tại không có biến đổi so với các năm trước.

Nguồn: kinhtenongthon.vn

Biên tập viên: Hoàng Khánh